Algemene voorwaarden

Dancetourist/Dansvakanties

 • Definities
  • 1. In deze algemene voorwaarden en in het onderstaande privacy beleid worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
   1. Dancetourist: Dancetourist/Dansvakanties gevestigd aan de Voorburgstraat 130 A te Rotterdam;
   2. overeenkomst: de overeenkomst tussen de deelnemer en Dancetourist;
   3. deelnemer: de wederpartij van Dancetourist of degene aan wie overeenkomstig artikel 10 van deze algemene voorwaarden de rechtsverhouding tot Dancetourist is overgedragen en de danspartner van de wederpartij die de wederpartij heeft opgegeven als medereiziger;
   4. persoonsgegevens: gegevens waarmee een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden;
   5. betrokkene: de natuurlijke persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben;
   6. website: de website www.dans-vakanties.nl.
  • Algemeen
   • 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten van Dancetourist.
   • 2. Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van de overeenkomst voor zover die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
   • 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Dancetourist vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
   • 4. Dancetourist heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de deelnemer na het tot stand komen van de overeenkomst akkoord is gegaan met de nieuwe versie van de algemene voorwaarden.
   • 5. Indien Dancetourist niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Dancetourist in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
 • Aanbod
  • 1. Ieder aanbod is vrijblijvend.
  • 2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Dancetourist niet tot het verrichten van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 • Inschrijving en totstandkoming van de overeenkomst
  • 1. Via de website of schriftelijk kan de deelnemer zich individueel of als paar inschrijven voor de reis.
  • 2. Op een reis dienen hetzelfde aantal leiders als volgers aanwezig te zijn. Zolang de reis niet is volgeboekt, kan een paar direct een plaats reserveren. Door individuele aanmeldingen kan er een leiders- en/of volgerswachtlijst ontstaan. Zodra zich een individuele leider en een individuele volger hebben aangemeld, dan worden deze twee individuen als paar voor de reis ingeschreven. Dit impliceert op geen enkele manier dat er een danspaar is ontstaan. Het heeft uitsluitend betrekking op de reservering.
  • 3. Nadat een paar zich heeft ingeschreven dan wel nadat een individu gekoppeld is aan een ander individu, zodat het aantal leiders en volgers gelijk is, wordt de schriftelijke overeenkomst en de factuur inclusief deze algemene voorwaarden naar de deelnemer gestuurd. De deelnemer dient een exemplaar van de overeenkomst en de algemene voorwaarden ondertekend aan Dancetourist retour te zenden. De overeenkomst is tot stand gekomen nadat Dancetourist de ondertekende overeenkomst en algemene voorwaarden van de deelnemer retour heeft ontvangen.
 • Reisduur en wijzigingen
  • 1. De reisduur is vermeld in dagen. De dagen van vertrek en aankomst zijn hierbij inbegrepen en gelden als gehele dagen. Niet de in de publicatie vermelde reistijden, maar de tijden die vermeld zijn in de reisbescheiden, zijn de relevante tijden. De reisduur kan veranderen als gevolg van onder meer wijzigingen in dienstregelingen en vluchtschema’s van de luchtvaartmaatschappijen.
  • 2. Indien, na totstandkoming van de overeenkomst, nog wijzigingen doorgevoerd moeten worden in opdracht van de deelnemer, kunnen extra communicatiekosten en bijkomende boekings- en wijzigingskosten door Dancetourist in rekening worden gebracht. De wijzigingen maken pas deel uit van de overeenkomst nadat deze schriftelijk of via de e-mail door Dancetourist zijn bevestigd.
 • Betaling
  • 1. De reissom dient binnen 14 dagen na de factuurdatum voldaan te worden.
  • 2. In overleg met Dancetourist kan betaling in termijnen geschieden.
  • 3. Na ontvangst van het volledige factuurbedrag, stuurt Dancetourist de deelnemer een ontvangstbevestiging via de e-mail.
  • 4. De reissom dient in ieder geval 6 weken voor vertrek op het bankrekeningnummer van Dancetourist te zijn bijgeschreven.
  • 5. Indien de deelnemer het vooraf gefactureerde bedrag niet tijdig betaalt, dan stuurt Dancetourist de deelnemer een aanmaning waarin de deelnemer de mogelijkheid wordt geboden alsnog binnen 14 dagen het openstaande factuurbedrag te voldoen. Geeft de deelnemer geen gehoor aan de aanmaning, dan is Dancetourist gerechtigd de overeenkomst op te zeggen. In dat geval zullen de bepalingen die betrekking hebben op annulering door de deelnemer onverkort van toepassing zijn en zullen de annuleringskosten zoals omschreven in artikel 11 aan de deelnemer in rekening worden gebracht.
 • Reissom
  • 1. De reissom is inclusief belastingen en, indien van toepassing, alle bijkomende vergoedingen, toeslagen en andere kosten. Indien deze bedragen redelijkerwijs nog niet kunnen worden berekend voordat de overeenkomst tot stand komt, ontvangt de deelnemer een opgave van het soort bijkomende kosten die alsnog voor rekening van de deelnemer kunnen zijn. Bij de reissom zijn verzekeringen niet inbegrepen.
 • Informatie
  • 1. Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal door Dancetourist algemene informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de deelnemer worden verstrekt.
 • Bagage, reisbescheiden en reisdocumenten
  • 1. De deelnemer dient bij het vertrek in bezit te zijn van alle vereiste geldige documenten, zoals een paspoort dat aan alle geldigheidsvereisten voldoet, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en het eventueel vereiste rijbewijs.
  • 2. De benodigde reisbescheiden zullen uiterlijk 7 dagen voor vertrek in het bezit van de deelnemer worden gesteld, tenzij deze termijn om gerechtvaardigde redenen overschreden moet worden. De deelnemer die niet tijdig de noodzakelijke reisbescheiden heeft ontvangen, is verplicht dit uiterlijk 5 dagen voor vertrek aan Dancetourist te melden.
  • 3. Dancetourist is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten. Kosten als gevolg van verlies en/of diefstal van bagage, reisbescheiden of reisdocumenten zijn voor rekening en verantwoording van de deelnemer. De mogelijke aansprakelijkheid van vervoerder of hotel blijven evenwel behouden.
  • 4. De adviezen over toegelaten gewicht van de bagage dienen gevolgd te worden. Eventuele extra kosten voor overgewicht zijn ten laste van de deelnemer.
 • Indeplaatsstelling
  • Tijdig voor aanvang van de reis kan de deelnemer zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
   1. de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden;
   2. het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht;
   3. de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze indeplaatsstelling;
   4. de deelnemer bereid is de kosten van de vervanging te vergoeden. Deze kosten kunnen, vooral bij vliegtickets, zeer omvangrijk zijn.
  • De deelnemer en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Dancetourist voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, wijzigings- en communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.
  • Dancetourist voorziet de deelnemer die de reis overdraagt van bewijsstukken van de bijkomende vergoedingen, toeslagen en andere kosten die uit de overdracht voortvloeien.
 • Annulering door de deelnemer
  • Behoudens overeenkomsten die binnen 10 weken voor vertrek tot stand zijn gekomen, kunnen overeenkomsten binnen 10 dagen na datum van de totstandkoming kosteloos worden geannuleerd.
  • Voor annulering 10 dagen na datum van de totstandkoming van de overeenkomst en tussen de 10 en de 8 weken voor vertrek, wordt 25% van de reissom als annuleringskosten aan de deelnemer in rekening gebracht.
  • Annuleringen die na minder dan 8 weken voor vertrek worden ingediend of die worden ingediend langer dan 10 dagen na de datum van de totstandkoming van de overeenkomst, worden geaccepteerd mits de gehele reissom betaald wordt.
  • Annulering dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden.
  • De deelnemer heeft de mogelijkheid zich tegen het risico zoals omschreven in dit artikel in te dekken door een annuleringsverzekering af te sluiten.
 • Incassokosten
  • De gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Dancetourist maakt om de vordering op de deelnemer te innen, worden aan de deelnemer in rekening gebracht. De buitengerechtelijke incassokosten worden overeenkomstig de Wet Incassokosten berekend.
 • Wijzigingen door Dancetourist
  • De lokale omstandigheden kunnen meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het reisprogramma moeten worden aangebracht. Dancetourist is in dat geval verplicht aan de deelnemer alternatieven te bieden die zoveel mogelijk het karakter van de reis in stand laten. Dancetourist verplicht zich om de nadelige gevolgen voor de deelnemer zoveel mogelijk te beperken. Indien de genoemde wijzigingen zich voordoen na vertrek van de deelnemer, zorgt Dancetourist ervoor dat er passende alternatieve maatregelen worden getroffen met het oog op continuering van de reis.
  • Belangrijke wijzigingen in de reis zullen enkel worden doorgevoerd nadat de deelnemer daarvoor zijn akkoord heeft gegeven.
  • Indien de wijziging tot gevolg heeft dat de kwaliteit of de kosten van de reis verminderen, dan heeft de deelnemer recht op een passende prijsverlaging.
 • Opzegging door Dancetourist
  • Dancetourist heeft het recht de overeenkomst te beëindigen en de deelnemer alle voor de reis betaalde bedragen volledig terug te betalen zonder een schadevergoeding aan de deelnemer verschuldigd te zijn, indien:
   1. Dancetourist de reis opzegt omdat het minimum aantal deelnemers, voorzien in de overeenkomst en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de deelnemer, binnen de wettelijke termijn hiervan schriftelijk op de hoogte is gebracht;
   2. Dancetourist de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden en Dancetourist de deelnemer er onverwijld en vóór het begin van de reis van in kennis stelt dat de overeenkomst wordt beëindigd.
 • Aansprakelijkheid
  • Dancetourist gaat ervan uit dat de deelnemer voldoende gedekt door verzekeringen deelneemt aan de reis, door o.a. te beschikken over een ziektekostenverzekering met dekking in het buitenland.
  • Dancetourist is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Dancetourist is uitgegaan van door of namens de deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  • De aansprakelijkheid van Dancetourist is beperkt tot driemaal de reissom.
  • De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een zorg-, ongevallen-, reis-, bagage-, en annuleringsverzekering. Bij extra kosten die de deelnemer moet maken door gebrek aan deze verzekeringen kan geen aanspraak worden gemaakt op Dancetourist.
  • Dancetourist is niet aansprakelijk voor de schade die de deelnemer lijdt door aanhouding door de politie en/of andere autoriteiten tijdens de reis of wegens het door de deelnemer niet-naleven of vermeende niet-naleving van de vigerende wettelijke voorschriften. Alle gevolgen hiervan zijn voor rekening van de deelnemer.
  • Indien de deelnemer zijn verplichtingen jegens Dancetourist niet, niet tijdig of niet volledig nakomt of indien de deelnemer onrechtmatig jegens Dancetourist handelt, dan is de deelnemer aansprakelijk voor alle schade die Dancetourist daardoor lijdt.
 • Verplichtingen van de deelnemer
  • De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Dancetourist ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.
  • De deelnemer moet aan Dancetourist alle nuttige inlichtingen verstrekken die voor Dancetourist bij het uitvoeren van de overeenkomst van belang kunnen zijn. Wanneer de deelnemer verkeerde of niet volledige inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor Dancetourist, mogen die kosten aan de deelnemer in rekening worden gebracht.
 • Klachten
  • Eventuele klachten die het niveau van een enkele op- of aanmerking overschrijden, dienen op de plaats van bestemming en/of op de plaats waar de klacht ontstond, zo spoedig mogelijk te worden ingediend bij (een medewerker van) Dancetourist en, indien van toepassing, voor zover mogelijk bij de betrokken dienstverlener. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid kan worden afgehandeld, kan de deelnemer uiterlijk binnen 1 maand na terugkeer in Nederland de klacht schriftelijk of via de e-mail en met redenen omkleed indienen.
  • Dancetourist dan wel de betrokken dienstverlener moet in staat gesteld worden schade beperkende maatregelen te nemen.
 • Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  • Op elke overeenkomst tussen Dancetourist en de deelnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
  • Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de deelnemer en Dancetourist zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Dancetourist is gelegen. De deelnemer heeft 1 maand de tijd nadat Dancetourist zich schriftelijk jegens de deelnemer op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.