Privacy Policy

 • Persoonsgegevens
  • 1. Voor Dancetourist is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt Dancetourist volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
  • 2. Dancetourist gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk.
  • 3. Dancetourist verzamelt persoonsgegevens van de betrokkene wanneer de betrokkene deze persoonsgegevens via de website aan Dancetourist heeft verstrekt, telefonisch of via de e-mail contact heeft opgenomen met Dancetourist of een deelnemer persoonsgegevens van een betrokkene verstrekt die als partner van de deelnemer deelneemt aan de overeenkomst of die de overeenkomst overneemt.
  • 4. Dancetourist verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:
   1. voor- en achternaam;
   2. geslacht;
   3. e-mailadres;
   4. telefoonnummer;
   5. postcode, adres, huisnummer en woonplaats;
   6. geboortedatum
  • 5. Bijzondere persoonsgegevens worden enkel door Dancetourist verwerkt indien deze persoonsgegevens vrijwillig door de betrokkene aan Dancetourist verstrekt zijn, zoals informatie over de gezondheid van de betrokkene, en de verwerking noodzakelijk is ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene.
  • 6. Dancetourist verwerkt persoonsgegevens niet buiten de EU.
 • Grondslag en doeleinden van de verwerking
  • 1. De grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens is het uitvoeren van de overeenkomst of, op verzoek van de betrokkene, het nemen van precontractuele maatregelen.
  • 2. Dancetourist verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
   1. het in behandeling nemen van een vraag en/of opmerking van de betrokkene;
   2. het tot stand komen van de overeenkomst;
   3. om de overeenkomst uit te kunnen voeren;
   4. om contact met de betrokkene op te kunnen nemen i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst;
   5. om te voldoen aan administratieve plichten.
  • 3. De verstrekking van de in artikel 1.4 genoemde persoonsgegevens is een contractuele verplichting. Indien de betrokkene deze persoonsgegevens niet verstrekt, dan kan de overeenkomst niet tot stand komen.
  • 4. Dancetourist zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, zoals omschreven in artikel 2.2, waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.
  • 5. Dancetourist verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. Dancetourist streeft naar minimale gegevensverwerking.
  • 6. Dancetourist zal de persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.
 • Wissen van persoonsgegevens
  • 1. Dancetourist zal persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit zijn systemen o.a. indien:
   1. de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt;
   2. de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is;
   3. de persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn.
  • 2. Dancetourist is niet verplicht persoonsgegevens te wissen indien sprake is van een van de in de wet omschreven situaties waarbij het “recht op vergetelheid” niet van toepassing is.
 • Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
  • 1. Dancetourist zal de persoonsgegevens van de betrokkene aan derden verstrekken, indien:
   1. Dancetourist daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming heeft verkregen van de betrokkene;
   2. een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;
   3. het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst;
   4. de doorgifte geschiedt aan een door Dancetourist voor de in dit privacy beleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker met welke verwerker Dancetourist een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.
  • 2. De betrokkene kan zijn toestemming om persoonsgegevens aan derden te verstrekken te allen tijde intrekken.
 • Inzagerecht, recht op overdraagbaarheid, rectificatie en verwijderen
  • 1. Op verzoek verleent Dancetourist aan de betrokkene toegang tot alle persoonsgegevens die Dancetourist van hem bijhoudt en verstrekt Dancetourist de betrokkene kosteloos een kopie van deze gegevens in een dergelijke vorm zodat de betrokkene zelf de persoonsgegevens aan een derde kan verstrekken.
  • 2. Dancetourist biedt de betrokkene de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste gegevens die Dancetourist van hem bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen.
  • 3. Het verzoek tot toegang, wijziging of verwijdering van gegevens kan schriftelijk of via de e-mail bij Dancetourist worden ingediend, zie artikel 8.1 van dit privacy beleid voor de contactgegevens van Dancetourist. Dancetourist reageert zo spoedig mogelijk op een dergelijk verzoek en in ieder geval binnen 4 weken.
 • Bezwaar
  • 1. De betrokkene kan bij Dancetourist bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien hij daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden voor heeft. Nadat Dancetourist het bezwaar van de betrokkene heeft ontvangen, stopt Dancetourist met de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene, tenzij Dancetourist bij de verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de betrokkene.
 • Recht van beperking
  • 1. Indien door de betrokkene een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van dit verzoek of dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de betrokkene Dancetourist verzoeken de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken.
 • Contact
  • 1. Voor vragen over de wijze waarop Dancetourist persoonsgegevens verwerkt, de intrekking van een toestemming i.v.m. het verwerken van persoonsgegevens, inzage in persoonsgegevens die Dancetourist van de betrokkene verwerkt, het verzoek om een kopie van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot het beperken van de verwerking van zijn persoonsgegevens of het indienen van bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan de betrokkene via onderstaande contactgegevens contact opnemen met Dancetourist.

Contactgegevens:

Dancetourist
Adres:                          Voorburgstraat 130 a
Postcode/plaats:     3037 PR Rotterdam
e-mailadres:              info@dans-vakanties.nl
Telefoonnummer:  06-53406286

 • 2. Indien Dancetourist op verzoek van de betrokkene persoonsgegevens van de betrokkene corrigeert, aanvult of verwijdert of de verwerking van de persoonsgegevens beëindigt of beperkt of een ingetrokken toestemming heeft verwerkt, dan stelt Dancetourist de betrokkene daarvan op de hoogte.
 • Beveiligingsmaatregelen
  • 1. Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen, heeft Dancetourist verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de persoonsgegevens.
  • 2. Gegevens die via de website aan Dancetourist worden verstrekt, zijn versleuteld. Dancetourist maakt gebruik van een HTTPS verbinding.
 • Wijzigingen
  • Dancetourist behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid.
 • Datalek
  • Indien zich bij Dancetourist een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, dan zal Dancetourist daarvan, indien mogelijk, binnen 72 uur na constatering van het datalek melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
  • Indien er sprake is van een datalek bij Dancetourist dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, dan stelt Dancetourist de betrokkene daarvan onverwijld op de hoogte.
 • Klacht indienen
  • Indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens door Dancetourist niet in overeenstemming is met dit privacy beleid en/of met de AVG, dan kan de betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.